fbpx

Algemene voorwaarden

 

Markt 6 |6088 BP| Roggel
info@voedingscoachmaaike.nl
www.voedingscoachmaaike.nl
0643082191

1.Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en aankoop met betrekking tot PowerSlim producten tussen Voedingscoach Maaike en klant. Onder het begrip “klant” dient in deze voorwaarden te worden verstaan als de consumentkoper,
een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken
indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.2. Voedingscoach Maaike houdt zich het recht voor de huidige
algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

2. Totstandkoming overeenkomst
2.1. Een overeenkomt tussen Voedingscoach Maaike en klant komt tot
stand op het moment dat een factuur aan de klant is uitgereikt of
verzonden.

3. Prijzen en betaling
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven.
3.2 De klant betaalt enkel voor de producten. Consultkosten worden
(indien er meer dan 25 euro aan producten gekocht worden), niet in
rekening gebracht.
3.3 Wanneer er (per consult) minder dan 25 euro aan producten worden
afgenomen zal er 10 euro aan consultkosten in rekening gebracht
worden.
3.4 Het kennisgesprek is gratis. Indien de klant aangeeft te starten met
PowerSlim gaat Voedingscoach Maaike over tot wegen en het
invoeren van de gegevens. Indien de klant hierna alsnog besluit niet
te starten en geen PowerSlim producten koopt zullen er 25 euro aan
consultkosten in rekening gebracht worden.
3.5 Indien een klant ervoor zorgt dat er een nieuwe klant start met afvallen bij
Voedingscoach Maaike krijgt deze klant een doosje (met 7 producten) t.w.v.
17,95 euro gratis. Indien een klant 3 nieuwe startende klanten werft krijgt deze
klant 10% blijvende kassakorting bij Voedingscoach Maaike.

4. Facturering en Betaling
4.1. Betaling geschiedt bij voorkeur via pinbetaling en anders via
Overschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient
te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel
van overmaking ten gunste van een door Voedingscoach Maaike
aan te wijzen bankrekening.
4.2. Bij overschrijding van de onder 4.1. genoemde termijn, zal
Voedingscoach Maaike de klant door middel van een aanmaning
nog 14 dagen de tijd geven om de factuur te voldoen. Bij gebreke
van tijdige betaling na aanmaning zal Voedingscoach Maaike aan
klant een rente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag in
rekening brengen.

5. Geheimhouding
5.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar
daartoe verplicht, is Voedingscoach Maaike verplicht tot
geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke
informatie die is verkregen van klant. Klant kan ter zake ontheffing
verlenen.
5.2. Behoudens schriftelijke toestemming van klant is Voedingscoach
Maaike niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar
door klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een
ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
5.3 Voedingscoach Maaike verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Zie hiervoor de
privacyverklaring.

6. Tussentijds beëindiging
6.1. De klant heeft ten alle tijden het recht om te stoppen met PowerSlim.
PowerSlim producten kunnen mits de verpakking onaangebroken is
en het aantal in de doos compleet is, terug gegeven worden.
Hiervan wordt dan het geldbedrag terugbetaald.

7. Nakomen van afspraken
7.1. Het annuleren van afspraken kan tot 48 uur van tevoren kosteloos
gebeuren. Annuleert de klant binnen 24 uur, dan wordt (na één
waarschuwing) de helft (5 euro) van een consult in rekening
gebracht.
Niet of te laat geannuleerde afspraken en vergeten afspraken
worden (na één waarschuwing) volledig aan de klant
doorberekend (10 euro).
Er wordt enkel één waarschuwing per klant gegeven. Bij de volgende
afzegging/vergeten afspraak worden de consultkosten direct (zoals hierboven
beschreven) berekend.
7.2. Te laat komen
Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de
praktijk komt, mag Voedingscoach Maaike de verloren tijd inkorten op de
begeleiding.
Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk
aankomen kan Voedingscoach Maaike de afspraak annuleren of de helft (5
euro) van een consult in rekening brengen.